Strona główna » Spotkanie z Dyrekcją Ikano Industry

Spotkanie z Dyrekcją Ikano Industry

W środę 30 listopada spotkaliśmy się z Dyrekcją Ikano Industry, aby omówić problemy zgłoszone przez pracowników podczas naszych spotkań związkowych, jak również w trakcie rozmów przeprowadzonych indywidualnie.

Przedstawiliśmy Dyrekcji nasze uwagi, wnioski i propozycje w następujących kwestiach:

  1. Urlopy wypoczynkowe
  • zaproponowaliśmy, aby potwierdzanie akceptacji  urlopu przez przełożonego następowało najpóźniej w 2 dni licząc od dnia złożenia wniosku
  • przypomnieliśmy, że w myśl art. 167(2) kp. pracodawca nie może odmówić pracownikowi urlopu na żądanie
  • wskazaliśmy, że pracodawca nie może nakazać pracownikowi wykorzystania urlopu wypoczynkowego ( wyjątkiem jest urlop zaległy za lata ubiegłe). W przypadku przestoju zakładu pracy należy zastosować art. 81 § 1 kodeksu pracy (tzw. postój), a skorzystanie z urlopu w takiej sytuacji powinno być jedną z opcji do wyboru pracownika.
  • Niskie temperatury

– w celu zapewnienia właściwej temperatury w miejscu pracy wnioskowaliśmy, by przeprowadzić kontrolę stanu technicznego nagrzewnic i systemu sterowania, zastosować kurtyny powietrzne w bramach pomiędzy magazynem, a halą produkcji,  a także zaopatrzyć wszystkich pracowników magazynu w bieliznę termo-aktywną.

  • Relacje międzyludzkie

–  poinformowaliśmy Dyrekcję, że w niektórych obszarach dochodzi do niepożądanych i niezgodnych z przepisami zjawisk takich jak: zakaz komunikowania się pracowników podczas pracy, zakaz pracy w pozycji siedzącej pomimo braku przeciwwskazań (regulaminy, DTR), niewłaściwe uwagi przełożonego, nadmierna kontrola pracowników w tym kontrola wyjść do toalety.

W tych przypadkach wnioskowaliśmy, aby zlikwidować zakazy niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz przeprowadzić dodatkowe szkolenia dla osób funkcyjnych z zakresu prawa pracy oraz relacji międzyludzkich.

  • Grafik pracy na strefie cięcia wnioskowaliśmy o przeprowadzenie kontroli grafiku pracy z uwagi na nierównomierne obciążenie pracowników tego obszaru pracą w systemie zmianowym.

W większości opisanych wyżej spraw stanowisko Dyrekcji było zgodne z naszym, a odnosząc się do naszych uwag i propozycji otrzymaliśmy zapewnienie, że wszystkie zgłoszone tematy będą przedmiotem gruntownej analizy.

Pozostały również tematy sporne, a są to:

a) zakaz korzystania z telefonów komórkowych

b) umożliwienie przechowywania drobnych rzeczy osobistych na stanowisku pracy.

W opinii Dyrekcji zakaz korzystania z telefonów podyktowany jest względami BHP.

Natomiast zakaz przechowywania rzeczy osobistych na stanowisku wymuszony jest standardami narzuconymi przez klientów firmy. W naszej opinii rozwiązaniem tej kwestii byłoby zaopatrzenie pracowników w dodatkowe małe szafki socjalne, co zaproponowaliśmy.

Pomimo rozbieżnych stanowisk w ostatnich dwóch sprawach, będą one również przedmiotem analizy władz firmy.

Rozmowy będą kontynuowane, a termin kolejnego spotkania zostanie ustalony w najbliższym czasie.

Ze związkowym pozdrowieniem

Zarząd Organizacji Międzyzakładowej