Strona główna » Spór zbiorowy

Spór zbiorowy

Ze względu na nie zawarcie porozumienia w sprawie wysokości wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników zatrudnionych w Solaris Bus & Coach S.A. oraz z uwagi na konieczność podjęcia się ochrony praw i interesów pracowników, Organizacja Zakładowa nr 15-043 OPZZ Konfederacja Pracy działając na podstawie art. 1 i art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, domaga się zawarcia porozumienia, w którym Pracodawca zobowiąże się do:

1) wzrostu wynagrodzeń zasadniczych od dnia 01.01.2020 r. w wysokości :
– 150 zł brutto na każdego pracownika zatrudnionego nie dłużej niż 1 rok
– 300 zł brutto na każdego pracownika zatrudnionego 1 rok ale nie dłużej niż 2 lata
– 450 zł brutto na każdego pracownika zatrudnionego od 2 do 5 lat włącznie
– 500 zł brutto na każdego pracownika zatrudnionego od 6 do 9 lat włącznie
– 550 zł brutto na każdego pracownika zatrudnionego od 10 do 19 lat włącznie
– 600 zł brutto na każdego pracownika zatrudnionego powyżej 20 lat

2) utworzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej
3) wprowadzenia systemu umożliwiającego pracownikom 60+ zmianę stanowiska pracy
na takie, które pozwoli na spokojne bez obciążeń wykonywanie pracy zawodowej

4) zabezpieczenia środków finansowych na modernizację systemu wentylacji we
wszystkich halach produkcyjnych i magazynowych spółki.

Nie spełnienie wyżej wymienionego żądania w terminie do 14 grudnia 2019 r. spowoduje powstanie sporu zbiorowego na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zgodnie art. 7 ust. 2 ww. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, uprzedzamy, że w razie nieuwzględnienia przedmiotowego żądania mogą zostać przeprowadzone akcje protestacyjne oraz może zostać ogłoszony strajk, którego dzień zostanie określony w późniejszym terminie.